lalitaa sahasranaama

View Sanskrit pdf 

View English pdf   

lalitaa sahasranaamam

dhyaanam
sindUraaruNa-vigrahaaM trinayanaaM maaNikya-moulisphurat­
taaraa-naayaka-shekharaaM smita-mukhIm-aapIna-vakShoruhaam |
paaNibhyaam-alipUrNa-ratnachaShakaM raktotpalaM bibhratIm
saumyaaM ratna-ghaTastha-rakta-charaNaaM dhyaayet-paraam-ambikaam ||

aruNaaM karuNaatara~ngitaakShIM
dhRuta-paashaa~nkusha-puShpa-baaNa-chaapaam |
aNimaadibhiraavRutaaM mayUkhaiH
ahamityeva vibhaavaye bhavaanIm ||

dhyaayet padmaasanasthaaM vikasita-vadanaaM padma-patraayataakShIm
hemaabhaaM pIta-vastraaM karakalita-lasad-hema-padmaaM varaa~ngIm |
sarvaala~nkaara-yuktaaM satatamabhayadaaM bhakta-namraaM bhavaanIm
shrIvidyaaM shaanta-mUrtiM sakala-sura-nutaaM sarva-sampat-pradaatrIm ||

saku~nkuma-vilepanaam alika-chumbi-kastUrikaam
samanda-hasitekShaNaaM sashara-chaapa-paashaa~nkushaam |
asheSha-jana-mohinIm aruNa-maalya-bhUShaambaraam
japaa-kusuma-bhaasuraaM japavidhau smaredambikaam ||

Om aiM-hrIM-shrIM-shrImaatre namaH
Om shreemaataa shree-maahaaraaj~nI shreemat-siMhaasaneshvarI |
chidagni-kuNDa-sambhUtaa deva-kaarya-samudyataa ||

udyadbhaanu-sahasraabhaa chaturbaahu-samanvitaa |
raagasvarUpa-paashaaDhyaa krodhaakaaraa~nkushojjvalaa ||

manorUpekShu-kodaNDaa pa~ncha-tanmaatra-saayakaa |
nijaaruNa-prabhaapUra-majjadbrahmaaNDa-maNDalaa ||

champakaashoka-punnaaga-saugandhika-lasatkachaa |
kuruvindamaNi-shreNI-kanatkoTIra-maNDitaa ||

aShTamIchandra-vibhraaja-dalikasthala-shobhitaa |
mukhachandra-kala~nkaabha-mRuganaabhi-visheShakaa |5|

vadanasmara-maa~ngalya-gRuhatoraNa-chillikaa |
vaktralakShmI-parIvaaha-chalanmInaabha-lochanaa ||

navachampaka-puShpaabha-naasaadaNDa-viraajitaa |
taaraakaanti-tiraskaari-naasaabharaNa-bhaasuraa ||

kadambama~njarI-klupta-karNapUra-manoharaa |
taaTa~nka-yugalI-bhUta-tapanoDupa-maNDalaa ||

padmaraagashilaadarsha-paribhaavi-kapolabhUH |
navavidruma-bimbashrI-nyakkaari-radanachChadaa ||

shuddhavidyaa~nkuraakaara-dvijapa~nkti-dvayojjvalaa |
karpUravITikaamoda-samaakarSha-digantaraa |10|

nija-sallaapa-maadhurya-vinirbhartsita-kachChapI |
mandasmita-prabhaapUra-majjatkaamesha-maanasaa ||

anaakalita-saadRushya-chibukashrI-viraajitaa ||
kaamesha-baddha-maa~ngalya-sUtra-shobhita-kandharaa ||

kanakaa~ngada-keyura-kamanIya-bhujaanvitaa |
ratnagraiveya-chintaaka-lola-muktaa-phalaanvitaa ||

kaameshvara-premaratna-maNi-pratipaNa-stanI |
naabhyaalavaala-romaali-lataa-phala-kuchadvayI ||

lakShyaroma-lataadhaarataa-samunneya-madhyamaa |
stanabhaara-dalanmadhya-paTTabandha-valitrayaa |15|

aruNaaruNakausumbha-vastra-bhaasvat-kaTItaTI |
ratna-ki~nkiNikaa-ramya-rashanaa-daama-bhUShitaa ||

kaamesha-j~naata-saubhaagya-maardavoru-dvayaanvitaa |
maaNikaya-mukuTaakaara-jaanudvaya-viraajitaa ||

indragopa-parikShiptasmaratUNaabha-ja~nghikaa |
gUDagulphaa kUrmapRuShTha-jayiShNu-prapadaanvitaa ||

nakha-dIdhiti-sa~nChanna-namajjana-tamoguNaa |
pada-dvaya-prabhaajaala-paraakRuta-saroruhaa ||

si~njaana-maNima~njIra maNDita-shrI-padaambujaa |
maraalI-mandagamanaa mahaalaavaNya-shevadhiH |20|

sarvaaruNaa.navadyaan~ngI sarvaabharaNa-bhUShitaa |
shiva-kaameshvaraa~nkasthaa shivaa svaadhIna-vallabhaa ||

sumeru-madhya-shRu~ngasthaa shrImannagara-naayikaa |
chintaamaNi-gRuhaantasthaa pa~ncha-brahmaasana-sthitaa ||

mahaapadmaaTavI-saMsthaa kadambavana-vaasinI |
sudhaasaagara-madhyasthaa kaamaakShI kaamadaayinI ||

devarShi-gaNa-sa~nghaata-stUyamaanaatma-vaibhavaa |
bhaNDaasura-vadhodyukta-shaktisenaa-samanvitaa ||

sampatkarI-samaarUDha-sindhura-vraja-sevitaa |
ashvaarUDhaadhiShTitaashva-koTi-koTibhiraavRutaa |25|

chakraraaja-rathaarUDha-sarvaayudha-pariShkRutaa |
geyachakra-rathaarUDha-mantriNI-parisevitaa ||

kirichakra-rathaarUDha-daNDanaathaa-puraskRutaa |
jvaalaamaalinikaakShipta-vahnipraakaara-madhyagaa ||

bhaNDasainya-vadhodyukta-shakti-vikrama-harShitaa |
nityaa-paraakramaaTopa-nirIkShaNa-samutsukaa ||

bhaNDaputra-vadhodyukta-baalaa-vikrama-nanditaa |
mantriNyambaa-virachita-viSha~nga-vadha-toShitaa ||

vishukra-praaNaharaNa-vaaraahI-vIrya-nanditaa |
kaameshvara-mukhaaloka-kalpita-shrIgaNeshvaraa |30|

mahaagaNesha-nirbhinna-vighnayantra-praharShitaa |
bhaNDaasurendra-nirmukta-shastra-pratyastra-varShiNI ||

karaa~nguli-nakhotpanna-naaraayaNa-dashaakRutiH |
mahaa-paashupataastraagni-nirdagdhaasura-sainikaa ||

kaameshvaraastra-nirdagdha-sabhaNDaasura-shUnyakaa |
brahmopendra-mahendraadi-deva-saMstuta-vaibhavaa ||

hara-netraagni-sandagdha-kaama-sa~njeevanauShadhiH |
shrImadvaagbhava-kUTaika-svarUpa-mukha-pa~nkajaa ||

kaNThaadhaH-kaTi-paryanta-madhyakUTa-svarUpiNI |
shaktikUTaikataapanna-kaThyadhobhaaga-dhaariNI |35|

mUlamantraatmikaa mUlakUTatraya-kalevaraa |
kulaamRutaika-rasikaa kulasa~nketa-paalinI ||

kulaa~nganaa kulaantasthaa kaulinI kulayoginI |
akulaa samayaantasthaa samayaachaara-tatparaa ||

mUlaadhaaraika-nilayaa brahmagranthi-vibhedinI |
maNipUraantaruditaa viShNugranthi-vibhedinI ||

aaj~naachakraantaraalasthaa rudragranthi-vibhedinI |
sahasraaraambujaarUDhaa sudhaasaaraabhivarShiNI ||

taDillataa samaruchish-ShaTchakropari-saMsthitaa |
mahaasaktiH kuNDalinI bisatantu-tanIyasI |40|

bhavaanI bhaavanaagamyaa bhavaaraNya-kuThaarikaa |
bhadrapriyaa bhadramUrtirbhakta-saubhaagyadaayinI ||

bhaktipriyaa bhaktigamyaa bhaktivashyaa bhayaapahaa |
shaambhavI shaaradaaraadhyaa sharvaaNI sharmadaayinI ||

shaa~nkarI shrIkarI saadhvI sharachchandra-nibhaananaa |
shaatodarI shaantimatI niraadhaaraa niran~njanaa ||

nirlepaa nirmalaa nityaa niraakaaraa niraakulaa |
nirguNaa niShkalaa shaantaa niShkaamaa nirupaplavaa ||

nityamuktaa nirvikaaraa niShprapa~nchaa niraashrayaa |
nityashuddhaa nityabuddhaa niravadyaa nirantaraa |45|

niShkaaraNaa niShkala~nkaa nirupaadhirnirIshvaraa |
nIraagaa raagamathanI nirmadaa madanaashinI ||

nishchintaa niraha~nkaaraa nirmohaa mohanaashinI |
nirmamaa mamataahantrI niShpaapaa paapanaashinI ||

niShkrodhaa krodhashamanI nirlobhaa lobhanaashinI |
niHsaMshayaa saMshayaghnI nirbhavaa bhavanaashinI ||

nirvikalpaa niraabaadhaa nirbhedaa bhedanaashinI |
nirnaashaa mRutyumathanI niShkriyaa niShparigrahaa ||

nistulaa nIlachikuraa nirapaayaa niratyayaa |
durlabhaa durgamaa durgaa duHkhahantrI sukhapradaa |50|

duShTadUraa duraachaara-shamanI doSha-varjitaa |
sarvaj~naa saandra-karunaa samaanaadhika-varjitaa ||

sarvashaktimayI sarvama~ngalaa sadgati-pradaa |
sarveshvarI sarvamayI sarvamantra-svarUpiNI ||

sarva-yantraatmikaa sarva-tantrarUpaa manonmanI |
maaheshvarI mahaadevI mahaalakShmIrmRuDapriyaa ||

mahaarUpaa mahaapUjyaa mahaa-paataka-naashinI |
mahaamaayaa mahaasatvaa mahaashaktirmahaaratiH ||

mahaabhogaa mahaishvaryaa mahaavIryaa mahaabalaa |
mahaabuddhirmahaasiddhirmahaayogeshvareshvarI |55|

mahaatantraa mahaamantraa mahaayantraa mahaasanaa |
mahaayaaga-kramaaraadhyaa mahaabhairava-pUjitaa ||

maheshvara-mahaakalpa-mahaataaNDava-saakShiNI |
mahaakaamesha-mahiShI mahaatripurasundarI ||

chatuShShaShTyupachaaraaDhyaa chatuShShaTikalaamayI |
mahaachatuShShaShTikoTi-yoginI-gaNasevitaa ||

manuvidyaa chandravidyaa chandramaNDala-madhyagaa |
chaarurUpaa chaaruhaasaa chaaruchandra-kalaadharaa ||

charaachara-jagannaathaa chakraraaja-niketanaa |
paarvatI padmanayanaa padmaraaga-samaprabhaa |60|

pa~nchapretaasanaasInaa pa~nchabrahmasvarUpiNI |
chinmayI paramaanandaa vij~naanaghanarUpiNI ||

dhyaana-dhyaatRu-dhyeyarUpaa dharmaadharma-vivarjitaa |
vishvarUpaa jaagariNI svapantI taijasaatmikaa ||

suptaa praaj~naatmikaa turyaa sarvaavasthaa-vivarjitaa |
sRuShTikartrI brahmarUpaa goptrI govindarUpiNI ||

saMhaariNI rudrarUpaa tirodhaanakarIshvarI |
sadaashivaa.nugrahadaa pa~nchakRutyaparaayaNaa ||

bhaanumaNDala-madhyasthaa bhairavI bhagamaalinI |
padmaasanaa bhagavatI padmanaabha-sahodarI |65|

unmeSha-nimiShotpanna-vipanna-bhuvanaavaliH |
sahasrashIrShavadanaa sahasraakShI sahasrapaat ||

aabrahma-kITa-jananI varNaashrama-vidhaayinI |
nijaaj~naarUpa-nigamaa puNyaapuNya-phalapradaa ||

shruti-sImanta-sindUrI-kRuta-paadaabjadhUlikaa |
sakalaagama-sandoha-shukti-sampuTa-mouktikaa ||

puruShaartha-pradaa pUrNaa bhoginI bhuvaneshvarI |
ambikaa.naadi-nidhanaa hari-brahmedra-sevitaa ||

naaraayaNI naadarUpaa naamarUpa-vivarjitaa |
hrI~nkaarI-hrImatI hRudyaa heyopaadeya-varjitaa |70|

raajaraajaarchitaa raaj~nI ramyaa raajIva-lochanaa |
ra~njanI ramaNI rasyaa raNatki~nkiNi-mekhalaa ||

ramaa raakendu-vadanaa ratirUpaa ratipriyaa |
rakShaakarI raakShasaghnI raamaa ramaNalampaTaa ||

kaamyaa kaamakalaarUpaa kadamba-kusuma-priyaa |
kalyaaNI jagatI-kandaa karuNaa-rasa-saagaraa ||

kalaavatI kalaalaapaa kaantaa kaadambarI-priyaa |
varadaa vaamanayanaa vaaruNI-mada-vihvalaa ||

vishvaadhikaa vedavedyaa vindhyaachala-nivaasinI |
vidhaatrI vedajananI viShNumaayaa vilaasinI |75|

kShetrasvarUpaa kShetreshI kShetra-kShetraj~na-paalinI |
kShayavRuddhi-vinirmuktaa kShetrapaala-samarchitaa ||

vijayaa vimalaa vandyaa vandaaru-jana-vatsalaa |
vaagvaadinI vaamakeshI vahnimaNDala-vaasinI ||

bhaktimat-kalpalatikaa pashupaasha-vimochinI |
saMhRutaasheSha-paaShaNDaa sadaachaara-pravartikaa ||

taapatrayaagni-santapta-samaahlaadana-chandrikaa |
taruNi taapasaaraadhyaa tanumadhyaa tamopahaa ||

chitistatpada-lakShyaarthaa chidekarasa-rUpiNI |
svaatmaanandalavIbhUta-brahmaadyaananda-santatiH |80|

paraa pratyak-chitIrUpaa pashyantI paradevataa |
madhyamaa vaikharI-rUpaa bhakta-maanasa-haMsikaa ||

kaameshvara-praaNanaaDI kRutaj~naa kaamapUjitaa |
shRu~ngaara-rasa-sampUrNaa jayaa jaalandhara-sthitaa ||

oDyaaNa-pITha-nilayaa bindu-maNDalavaasinI |
rahoyaaga-kramaaraadhyaa rahastarpaNa-tarpitaa ||

sadyaHprasaadinI vishvasaakShiNI saakShivarjitaa |
ShaDa~ngadevataa-yuktaa ShaaDguNya-paripUritaa ||

nitya-klinnaa nirupamaa nirvaaNa-sukha-daayinI |
nityaaShoDashikaa-rUpaa shrIkaNThaardha-sharIriNI |85|

prabhaavatI prabhaarUpaa prasiddhaa parameshvarI |
mUlaprakRutiravyaktaa vyaktaavyakta-svarUpiNI ||

vyaapinI vividhaakaaraa vidyaavidyaa-svarUpiNI |
mahaakaamesha-nayana-kumudaahlaada-kaumudI ||

bhakta-haarda-tamo-bheda-bhaanumadbhaanu-santatiH |
shivadUtI shivaaraadhyaa shivamUrtIsh-shiva~nkarI ||

shivapriyaa shivaparaa shiShTeShTaa shiShTapUjitaa |
aprameyaa svaprakaashaa mano-vaachaamagocharaa ||

chichChaktishchetanaa-rUpaa jaDashaktirjaDaatmikaa |
gaayatrI vyaahRutis-sandhyaa dvijabRunda-niShevitaa |90|

tatvaasanaa tatvamayI pa~nchakoshaantara-sthitaa |
niHsIma-mahimaa nitya-yauvanaa madashaalinI ||

madaghUrNita-raktaakShI madapaaTala-gaNDabhUH |
chandana-drava-digdhaa~ngI chaampeya-kusuma-priyaa ||

kushalaa komalaakaaraa kurukullaa kuleshvarI |
kulakuNDaalayaa kaulamaarga-tatpara-sevitaa ||

kumaara-gaNanaathaambaa tuShTiH puShTirmatirdhRutiH |
shaantis-svastimatI kaantirnandinI vighnanaashinI ||

tejovatI trinayanaa lolakShI-kaamarUpiNI |
maalinI haMsinI maataa malayaachala-vaasinI |95|

sumukhI nalinI subhrUsh-shobhanaa suranaayikaa |
kaalakaNThI kaantimatI kShobhiNI sUkShmarUpiNI ||

vajreshvarI vaamadevI vayovasthaa-vivarjitaa |
siddheshvarI siddhavidyaa siddhamaataa yashasvinI ||

vishuddhichakra-nilayaa-..raktavarNaa trilochanaa |
khaTvaa~ngaadi-praharaNaa vadanaika-samanvitaa ||

paayasaanna-priyaa tvaksthaa pashuloka-bhaya~nkarI |
amRutaadi-mahaashakti-saMvRutaa DaakinIshvarI ||

anaahataabja-nilayaa shyaamaabhaa vadanadvayaa |
daMShTrojvalaakShamaalaadi-dharaa rudhira-saMsthitaa |100|

kaalaraatryaadi-shaktyaugha-vRutaa snigdhaudana-priyaa |
mahaavIrendra-varadaa raakiNyambaa-svarUpiNI ||

maNipUraabja-nilayaa vadanatraya-saMyutaa |
vajraadikaayudhopetaa DaamaryaadibhiraavRutaa ||

raktavarNaa maaMsaniShThaa guDaanna-prIta-maanasaa |
samastabhakta-sukhadaa laakinyaMbaa-swarUpiNI ||

svaadhiShThaanaambujagataa chaturvaktra-manoharaa |
shUlaadyaayudha-sampannaa pItavarNaatigarvitaa ||

medoniShThaa madhuprItaa bandhinyaadi-samanvitaa |
dadhyannaasakta-hRudayaa kaakinI-rUpa-dhaariNI |105|

mUlaadhaaraambujaarUDhaa pa~ncha-vaktraasthi-saMsthitaa |
a~nkushaadi-praharaNaa varadaadi-niShevitaa ||

mudgaudanaasakta-chittaa saakinyambaa-svarUpiNI |
aaj~naa-chakraabja-nilayaa shuklavarNaa ShaDaananaa ||

majjaa-saMsthaa haMsavatI-mukhya-shakti-samanvitaa |
haridraannaika-rasikaa haakinI-rUpa-dhaariNI ||

sahasradala-padmasthaa sarva-varNopashobhitaa |
sarvaayudha-dharaa shukla-saMsthitaa sarvatomukhI ||

sarvaudana-prItachittaa yaakinyambaa-svarUpiNI |
svaahaa svadhaa.matirmedhaa shruti-smRutiranuttamaa |110|

puNyakIrtiH pUNyalabhyaa puNyashravaNa-kIrtanaa |
pulomajaarchitaa bandhamochanI barbaraalakaa ||

vimarsharUpiNI vidyaa viyadaadi-jagatprasUH |
sarvavyaadhi-prashamanI sarvamRutyu-nivaariNI ||

agragaNyaa.chintyarUpaa kalikalmaSha-naashinI |
kaatyaayanI kaalahantrI kamalaakSha-niShevitaa ||

taambUla-pUrita-mukhI daaDimI-kusuma-prabhaa |
mRugaakShI mohinI mukhyaa mRuDaanI mitrarUpiNI ||

nitya-tRuptaa bhaktanidhirniyantrI nikhileshvarI |
maitryaadi-vaasanaalabhyaa mahaa-pralaya-saakShiNI |115|

paraashaktiH paraaniShThaa praj~naanaghana-rUpiNI |
maadhvIpaanaalasaa mattaa maatRukaa-varNaa-rUpiNI ||

mahaakailaasa-nilayaa mRuNaala-mRudu-dorlataa |
mahanIyaa dayaamUrtirmahaasaamraajya-shaalinI ||

aatmavidyaa mahaavidyaa shrIvidyaa kaamasevitaa |
shrIShoDashaakSharI-vidyaa trikUTaa kaamakoTikaa ||

kaTaakSha-ki~nkarI-bhUta-kamalaa-koTi-sevitaa |
shiras-sthitaa chandranibhaa bhaalasthendra-dhanuH-prabhaa ||

hRudayasthaa raviprakhyaa trikoNaantara-dIpikaa |
daakShaayaNI daityahantrI dakShayaj~na-vinaashinI |120|

daraandolita-dIrghaakShI darahaasojjvalanmukhI |
guru-mUrtirguNanidhirgomaataa guhajanma-bhUH ||

deveshI daNDanItisthaa daharaakaasha-rUpiNI |
pratipanmukhyaraakaanta-tithi-maNDala-pUjitaa ||

kalaatmikaa kalaanaathaa kaavyaalaapa-vinodinI |
sachaamara-ramaa-vaaNI-savya-dakShiNa-sevitaa ||

aadishaktirameyaa..tmaa paramaa paavanaakRutiH |
aneka-koTi-brahmaaNDa-jananI divya-vigrahaa ||

klIMkaarI kevalaa guhyaa kaivalya-pada-daayinI |
tripuraa trijagdvandyaa trimUrtistridasheshvarI |125|

tryakSharI divya-gandhaaDhyaa sindUra-tilakaa~nchitaa |
umaa shailendratanayaa gaurI gandharva-sevitaa ||

vishvagarbhaa svarNagarbhaa.varadaa vaagadhIshvarI |
dhyaanagamyaa.parichChedyaa j~naanadaa j~naanavigrahaa ||

sarva-vedaanta-saMvedyaa satyaananda-svarUpiNI |
lopaamudraarchitaa lIlaaklRupta-brahmaaNDa-maNDalaa ||

adRushyaa dRushyarahitaa vij~naatrI vedya-varjitaa |
yoginI yogadaa yogyaa yogaanandaa yugandharaa ||

ichChaashakti-j~naanashakti-kriyaashakti-svarUpiNI |
sarvaadhaaraa supratiShThaa sadasadrUpa-dhaariNI |130|

aShTamUrtirajaajetrI lokayaatraa-vidhaayinI |
ekaakinI bhUmarUpaa nirdvaitaa dvaitavarjitaa ||

annadaa vasudaa vRuddhaa brahmaatmaikya-svarUpiNI |
bRuhatI braahmaNI braahmI brahmaanandaa balipriyaa ||

bhaaShaarUpaa bRuhatsenaa bhaavaabhaava-vivarjitaa |
sukhaaraadhyaa shubhakarI shobhanaasulabhaagatiH ||

raajaraajeshvarI raajyadaayinI raajyavallabhaa |
raajatkRupaa raajapITha-niveshita-nijaashritaa ||

raajyalakShmIH koshanaathaa chatura~nga-baleshvarI |
saamraajya-daayinI satyasandhaa saagaramekhalaa |135|

dIkShitaa daityashamanI sarvalokavasha~nkarI |
sarvaarthadaatrI saavitrI sachchidaananda-rUpiNI ||

deshakaalaaparichChinaa sarvagaa sarvamohinI |
sarasvatI shaastramayI guhaambaa guhya-rUpiNI ||

sarvopaadhi-vinirmuktaa sadaashiva-pativrataa |
sampradaayeshvarI saadhvI gurumaNDala-rUpiNI ||

kulottIrNaa bhagaaraadhyaa maayaa madhumatI mahI |
gaNaambaa guhyakaaraadhyaa komalaa~ngI gurupriyaa ||

svatantraa sarvatantreshI dakShiNaamUrti-rUpiNI |
sanakaadi-samaaraadhyaa shivaj~naana-pradaayinI |140|

chitkalaa.nanda-kalikaa premarUpaa priya~nkarI |
naamapaaraayaNa-prItaa nandividyaa naTeshvarI ||

mithyaa-jagadadhiShThaanaa muktidaa muktirUpiNI |
laasyapriyaa layakarI lajjaa rambhaadivanditaa ||

bhava-daava-sudhaa-vRuShTiH paapaaraNya-davaanalaa |
daurbhaagya-tUlavaatUlaa jaraadhvaantaraviprabhaa ||

bhaagyaabdhi-chandrikaa bhakta-chitta-keki-ghanaaghanaa |
roga-parvata-dambholirmRutyu-daaru-kuThaarikaa ||

maheshvarI mahaakaalI mahaagraasaa mahaashanaa |
aparNaa chaNDikaa chaNDa-muNDaasura-niShUdinI |145|

kSharaakSharaatmikaa sarva-lokeshI vishva-dhaariNI |
tri-varga-daatrI subhagaa tryambakaa tri-guNaatmikaa ||

svargaapavargadaa shuddhaa japaapuShpa-nibhaakRutiH |
ojovatI dyutidharaa yaj~narUpaa priyavrataa ||

duraaraadhyaa duraadharShaa paaTalI-kusuma-priyaa |
mahatI merunilayaa mandaara-kusuma-priyaa ||

vIraaraadhyaa viraaD-rUpaa virajaa vishvatomukhI |
pratyag-rUpaa paraakaashaa praaNadaa praaNa-rUpiNI ||

maartaaNDa-bhairavaaraadhyaa mantriNI-nyasta-raajyadhUH |
tripureshI jayatsenaa nistraiguNyaa paraaparaa |150|

satyaj~naanaananda-rUpaa saamarasya-paraayaNaa |
kapardinI kalaamaalaa kaamadhuk-kaama-rUpiNI ||

kalaanidhiH kaavyakalaa rasaj~naa rasashevadhiH |
puShTaa puraatanaa pUjyaa puShkaraa puShkarekShaNaa ||

para~njyotiH parandhaama paramaaNuH paraatparaa |
paashahastaa paashahantrI paramantra-vibhedinI ||

mUrtaa.mUrtaa.nityatRuptaa muni-maanasa-haMsikaa |
satyavrataa satyarUpaa sarvaantaryaaminI satI ||

brahmaaNI brahmajananI bahurUpaa budhaarchitaa |
prasavitrI prachaNDaa..j~naa pratiShThaa prakaTaakRutiH |155|

praaNeshvarI praaNadaatrI pa~nchaashatpITha-rUpiNI |
vishRu~nkhalaa viviktasthaa vIramaataa viyatprasUH ||

mukundaa muktinilayaa mUlavigraha-rUpiNI |
bhaavaj~naa bhavarogaghnI bhavachakra-pravartinI ||

Chandassaaraa shaastrasaaraa mantrasaaraa talodarI |
udaarakIrtiruddaama-vaibhavaa varNa-rUpiNI ||

janma-mRutyu-jaraa-tapta-jana-vishraanti-daayinI |
sarvopanishad-udghuShThaa shaantyatIta-kalaatmikaa ||

gambhIraa gaganaantasthaa garvitaa gaanalolupaa |
kalpanaa-rahitaa kaaShThaa.kaantaa kaantaardha-vigrahaa |160|

kaarya-kaaraNa-nirmuktaa kaamakeli-tara~ngitaa |
kanatkanaka-taaTa~nkaa lIlaa-vigraha-dhaariNI ||

ajaa kShaya-vinirmuktaa mugdhaa kShipra-prasaadinI |
antarmukha-samaaraadhyaa bahirmukha-sudurlabhaa ||

trayI trivarga-nilayaa tristhaa tripura-maalinI |
niraamayaa niraalambaa svaatmaaraamaa sudhaasRutiH ||

saMsaarapa~nka-nirmagna-samuddharaNa-paNDitaa |
yaj~napriyaa yaj~nakartrI yajamaana-svarUpiNI ||

dharmaadhaaraa dhanaadhyakShaa dhana-dhaanya-vivardhinI |
viprapriyaa viprarUpaa vishva-bhramaNa-kaariNI |165|

vishvagraasaa vidrumaabhaa vaiShNavI viShNu-rUpiNI |
ayoniryoni-nilayaa kUTasthaa kula-rUpiNI ||

vIragoShThI-priyaa vIraa naiShkarmyaa naada-rUpiNI |
vij~naanakalanaa kalyaa vidagdhaa baindavaasanaa ||

tattvaadhikaa tattvamayI tattvamartha-svarUpiNI |
saamagaana-priyaa saumyaa sadaashiva-kuTumbinI ||

savyaapasavya-maargasthaa sarvaapadvinivaariNI |
svasthaa svabhaava-madhuraa dhIraa dhIra-samarchitaa ||

chaitanyaarghya-samaaraadhyaa chaitanya-kusuma-priyaa |
sadoditaa sadaatuShTaa taruNaaditya-paaTalaa |170|

dakShiNaadakShinaaraadhyaa darasmera-mukhaambujaa |
kaulinI-kevalaa.narghya-kaivalya-pada-daayinI ||

stotra-priyaa stutimatI shruti-saMstuta-vaibhavaa |
manasvinI maanavatI maheshI ma~ngalaakRutiH ||

vishvamaataa jagad-dhaatrI vishaalaakShI viraagiNI |
pragalbhaa paramodaaraa paraamodaa manomayI ||

vyomakeshI vimaanasthaa vajriNI vaamakeshvarI |
pa~ncha-yaj~na-priyaa pa~ncha-preta-ma~nchaadhishaayinI ||

pa~nchamI pa~ncha-bhUteshI pa~ncha-sa~nkhyopachaariNI |
shaashvatI shaashvataishvaryaa sharmadaa shambhumohinI |175|

dharaa dharasutaa dhanyaa dharmiNI dharma-vardhinI |
lokaatItaa guNaatItaa sarvaatItaa shamaatmikaa ||

bandhUka-kusuma-prakhyaa baalaa lIlaa-vinodinI |
suma~ngalI sukhakarI suveShaaDhyaa suvaasinI ||

suvaasinyarchana-prItaa..shobhanaa shuddha-maanasaa |
bindu-tarpaNa-santuShTaa pUrvajaa tripuraambikaa ||

dashamudraa-samaaraadhyaa tripuraashrI-vasha~nkarI |
j~naanamudraa j~naanagamyaa j~naana-j~neya-svarUpiNI ||

yonimudraa trikhaNDeshI triguNaambaa trikoNagaa |
anaghaa.dbhuta-chaaritraa vaa~nChitaartha-pradaayinI |180|

abhyaasaatishaya-j~naataa ShaDadhvaatIta-rUpiNI |
avyaaja-karuNaa-mUrtiraj~naana-dhvaanta-dIpikaa ||

aabaala-gopa-viditaa sarvaanulla~nghya-shaasanaa |
shrIchakraraaja-nilayaa shrImat-tripura-sundarI ||
shrIshivaa shiva-shaktyaikya-rUpiNI lalitaambikaa ||3 times||

evaM shrIlalitaa-devyaa naamnaaM saahasrakaM jaguH ||

|| iti shrI-brahmaaNDa-puraaNe uttara-khaNDe shrI-hayagrIvaagastya-saMvaade shrIlalitaasahasranaama-stotra-kathanaM naama dvitiyodhyaayaH ||No comments:

Post a Comment