vishNusahasranaama

View English pdf
View Sanskrit pdf
Om
shuklaambaradharaM viShNuM shashivarNaM chaturbhujam |
prasannavadanaM dhyaayet sarvavighnopashaantaye ||

vyaasaM vasiShThanaptaaraM shakteH pautramakalmaSham |
paraasharaatmajaM vande shukataataM taponidhim ||

vyaasaaya viShNuroopaaya vyaasaroopaaya viShNave |
namo vai brahmanidhaye vaasiShThaaya namo namaH ||

avikaaraaya shuddhaaya nityaaya paramaatmane |
sadaikarooparoopaaya viShNave sarvajiShNave ||

yasya smaraNamaatreNa janmasaMsaarabandhanaat |
vimuchyate namastasmai viShNave prabhaviShNave ||
Om namo viShNave prabhaviShNave ||

shrIvaishampaayana, uvaacha
shrutvaa dharmaanasheSheNa paavanaani cha sarvashaH |
yudhiShThirash-shaantanavaM punarevaabhyabhaaShata ||

yudhiShThira uvaacha
kimekaM daivataM loke kiM vaa.pyekaM paraayaNam |
stuvantaH kaM kamarchantaH praapnuyurmaanavaash-shubham ||

ko dharmas-sarvadharmaaNaaM bhavataH paramo mataH |
kiM japan muchyate jantur-janma-saMsaara bandhanaat ||

shrIbhIShma uvaacha
jagatprabhuM devadevaM anantaM puruShottamam |
stuvannaamasahasreNa puruShas-satatotthitaH ||

tameva chaarchayan nityaM bhaktyaa puruShamavyayam |
dhyaayan stuvan namasyaMshcha yajamaanastameva cha ||

anaadinidhanaM viShNuM sarvalokamaheshvaram |
lokaadhyakShaM stuvan nityaM sarvaduHkhaatigo bhavet ||

brahmaNyaM sarvadharmaj~naM lokaanaaM kIrtivardhanam ||
lokanaathaM mahadbhootaM sarvabhootabhavodbhavam ||

eSha me sarvadharmaaNaaM dharmo.dhikatamo mataH |
yadbhaktyaa puNDarIkaakShaM stavairarchen-naras-sadaa ||

paramaM yo mahattejaH paramaM yo mahattapaH |
paramaM yo mahad-brahma paramaM yaH paraayaNam ||

pavitraaNaaM pavitraM yo ma~ngalaanaaM cha ma~ngalam |
daivataM devataanaaM cha bhootaanaaM yo.vyayaH pitaa ||

yatas-sarvaaNi bhootaani bhavantyaadi yugaagame |
yasmiMshcha pralayaM yaanti punareva yugakShaye ||

tasya lokapradhaanasya jagannaathasya bhoopate |
viShNornaama-sahasraM me shruNu paapa-bhayaapaham ||

yaani naamaani gauNaani vikhyaataani mahaatmanaH |
RuShibhiH parigItaani taani vakShyaami bhootaye ||

RuShirnaamnaaM sahasrasya vedavyaaso mahaamuniH |
Chando.nuShTup tathaa devo bhagavaan devakIsutaH ||

amRutaaMshoodbhavo bIjaM shaktirdevakinandanaH |
trisaamaa hRudayaM tasya shaantyarthe viniyujyate ||

viShNuM jiShNuM mahaaviShNuM prabhaviShNuM maheshvaram |
aneka-roopa-daityaantaM namaami puruShottamam ||

asya shrI-viShNordivya-sahasranaama-stotra-mahaamantrasya shrIvedavyaaso bhagavaan RuShiH|  anuShTup ChandaH| shrI-mahaaviShNuH paramaatmaa shrIman-naaraayaNo devataa|  amRutaaMshoodbhavo bhaanuriti bIjam|  devakInandanas-sraShTeti shaktiH|  udbhavaH, kShobhaNo deva iti paramo mantraH| sha~nkhabhRun-nandakI chakrIti kIlakam|  shaar~ngadhanvaa gadaadhara ityastram|  rathaa~ngapaaNirakShobhya iti netre|  trisaamaa saamagas-saameti kavacham|  aanandaM parabrahmeti yoniH|  Rutus-sudarshanaH kaala iti digbandhaH|  shrIvishvaroopa iti dhyaanam|  shrImahaaviShNu-prItyarthe sahasranaama-jape viniyogaH| 
dhyaanam
kShIrodanvat-pradeshe shuchi-maNi-vilasat-saikate mauktikaanaam
maalaaklRuptaasanasthas-sphaTika-maNi-nibhair-mauktikair-maNDitaa~ngaH |
shubhrair-abhrair-adabhrair-upari-virachitair-mukta-pIyUSha-varShaiH
aanandI naH punIyaadarinalina-gadaa-sha~nkha-paaNir-mukundaH ||

bhUH paadau yasya naabhirviyadasuranilashchandrasUryau cha netre
karNaavaashaash-shiro dyaurmukhamapi dahano yasya vaasteyamabdhiH |
antassthaM yasya vishvaM suranarakhagagobhogigandharvadaityaiH
chitraM raMramyate taM tribhuvanavapuShaM viShNumIshaM namaami ||
Om namo bhagavate vaasudevaaya |

shaantaakaaraM bhujagashayanaM padmanaabhaM suresham
vishvaadhaaraM gaganasadRushaM meghavarNaM shubhaa~ngam |
lakShmIkaantaM kamalanayanaM yogihRuddhyaanagamyam
vande viShNuM bhavabhayaharaM sarvalokaikanaatham ||

meghashyaamaM pItakausheyavaasaM shrIvatsaa~nkaM kaustubhodbhaasitaa~ngam |
puNyopetaM puNDarIkaayataakShaM viShNuM vande sarvalokaikanaatham ||

namas-samastabhUtaanaamaadibhUtaaya bhUbhRute |
anekarUparUpaaya viShNave prabhaviShNave ||

sasha~nkhachakraM sakirITakuNDalaM sapItavastraM sarasIruhekShaNam |
sahaaravakShassthalashobhikaustubhaM namaami viShNuM shirasaa chaturbhujam ||

ChaayaayaaM paarijaatasya hemasiMhaasanopari |
aasInamambudashyaamamaayataakShamala~nkRutam ||

chandraananaM chaturbaahuM shrIvatsaa~nkitavakShasam |
rukmiNIsatyabhaamaabhyaaM sahitaM kRuShNamaashraye ||

Om
vishvaM viShNurvaShaTkaaro bhUtabhavyabhavatprabhuH |
bhUtakRud bhUtabhRud bhaavo bhUtaatmaa bhUtabhaavanaH ||

pUtaatmaa paramaatmaa cha muktaanaaM paramaa gatiH |
avyayaH puruShas-saakShI kShetraj~no.kShara eva cha ||

yogo yogavidaaM netaa pradhaanapuruSheshvaraH |
naarasiMhavapush-shrImaan keshavaH puruShottamaH ||

sarvash-sharvash-shivas-sthaaNurbhUtaadirnidhiravyayaH |
saMbhavo bhaavano bhartaa prabhavaH prabhurIshvaraH ||

svayaMbhUsh-shaMbhuraadityaH puShkaraakSho mahaasvanaH |
anaadinidhano dhaataa vidhaataa dhaaturuttamaH |5|

aprameyo hRuShIkeshaH padmanaabho.maraprabhuH |
vishvakarmaa manustvaShTaa sthaviShThas-sthaviro dhruvaH ||

agraahyash-shaashvataH kRuShNo lohitaakShaH pratardanaH |
prabhUtastrikakubdhaama pavitraM ma~ngalaM param ||

IshaanaH praaNadaH praaNo jyeShThash-shreShThaH prajaapatiH |
hiraNyagarbho bhUgarbho maadhavo madhusUdanaH ||

Ishvaro vikramI dhanvI medhaavI vikramaH kramaH |
anuttamo duraadharShaH kRutaj~naH kRutiraatmavaan ||

sureshash-sharaNaM sharma vishvaretaaH prajaabhavaH |
ahas-saMvatsaro vyaalaH pratyayas-sarvadarshanaH |10|

ajas-sarveshvaras-siddhas-siddhis-sarvaadirachyutaH |
vRuShaakapirameyaatmaa sarvayogavinissRutaH ||

vasurvasumanaas-satyas-samaatmaa.sammitas-samaH |
amoghaH puNDarIkaakSho vRuShakarmaa vRuShaakRutiH ||

rudro bahushiraa babhrurvishvayonish-shuchishravaaH |
amRutash-shaashvatasthaaNurvaraaroho mahaatapaaH ||

sarvagas-sarvavidbhaanurviShvakseno janaardanaH |
vedo vedavidavya~ngo vedaa~ngo vedavitkaviH ||

lokaadhyakShas-suraadhyakSho dharmaadhyakShaH kRutaakRutaH |
chaturaatmaa chaturvyUhashchaturdaMShTrashchaturbhujaH |15|

bhraajiShNurbhojanaM bhoktaa sahiShNurjagadaadijaH |
anagho vijayo jetaa vishvayoniH punarvasuH ||

upendro vaamanaH praaMshuramoghash-shuchirUrjitaH |
atIndras-saMgrahas-sargo dhRutaatmaa niyamo yamaH ||

vedyo vaidyas-sadaayogI vIrahaa maadhavo madhuH |
atIndriyo mahaamaayo mahotsaaho mahaabalaH ||

mahaabuddhirmahaavIryo mahaashaktirmahaadyutiH |
anirdeshyavapush-shrImaanameyaatmaa mahaadridhRuk ||

maheShvaaso mahIbhartaa shrInivaasas-sataaM gatiH |
aniruddhas-suraanando govindo govidaaM patiH |20|

marIchirdamano haMsas-suparNo bhujagottamaH |
hiraNyanaabhas-sutapaaH padmanaabhaH prajaapatiH ||

amRutyus-sarvadRuk siMhas-sandhaataa sandhimaan sthiraH |
ajo durmarShaNash-shaastaa vishrutaatmaa suraarihaa ||

gururgurutamo dhaama satyas-satyaparaakramaH |
nimoSho.nimiShas-sragvI vaachaspatirudaaradhIH ||

agraNIrgraamaNIsh-shrImaan nyaayo netaa samIraNaH |
sahasramUrdhaa vishvaatmaa sahasraakShas-sahasrapaat ||

aavartano nivRuttaatmaa saMvRutas-saMpramardanaH |
ahas-saMvartako vahniranilo dharaNIdharaH |25|

suprasaadaH prasannatmaa vishvadhRugvishvabhugvibhuH |
satkartaa satkRutas-saadhurjahnurnaaraayaNo naraH ||

asaMkhyeyo.prameyaatmaa vishiShTash-shiShTakRuchChuchiH |
siddhaarthas-siddhasaMkalpas-siddhidas-siddhisaadhanaH ||

vRuShaahi vRuShabho viShNurvRuShaparvaa vRuShodaraH |
vardhano vardhamaanashcha viviktash-shrutisaagaraH ||

subhujo durdharo vaagmI mahendro vasudo vasuH |
naikarUpo bRuhadrUpash-shipiviShTaH prakaashanaH ||

ojastejodyutidharaH prakaashaatmaa prataapanaH |
Ruddhas-spaShTaakSharo mantrashchandraaMshurbhaaskaradyutiH |30|

amRutaaMshUdbhavo bhaanush-shashabindus-sureshvaraH |
ouShadhaM jagatas-setus-satyadharmaparaakramaH ||

bhUtabhavyabhavanaathaH pavanaH paavano.nalaH |
kaamahaa kaamakRut kaantaH kaamaH kaamapradaH prabhuH ||

yugaadikRud yugaavarto naikamaayo mahaashanaH |
adRushyo vyaktarUpashcha sahasrajidanantajit ||

iShTo.vishiShTash-shiShTeShTash-shikhaNDI nahuSho vRuShaH |
krodhahaa krodhakRut kartaa vishvabaahurmahIdharaH ||

achyutaH prathitaH praaNaH praaNado vaasavaanujaH |
apaaM nidhiradhiShThaanamapramattaH pratiShThitaH |35|

skandas-skandadharo dhuryo varado vaayuvaahanaH |
vaasudevo bRuhadbhaanuraadidevaH purandaraH ||

ashokastaaraNastaarash-shUrash-shourirjaneshvaraH |
anukUlash-shataavartaH padmI padmanibhekShaNaH ||

padmanaabho.ravindaakShaH padmagarbhash-sharIrabhRut |
maharddhi-Ruddho vRuddhaatmaa mahaakSho garuDadhvajaH ||

atulash-sharabho bhImas-samayaj~no havirhariH |
sarvalakShaNalakShaNyo lakShmIvaan samiti~njayaH ||

vikSharo rohito maargo heturdaamodaras-sahaH |
mahIdharo mahaabhaago vegavaanamitaashanaH |40|

udbhavaH, kShobhaNo devash-shrIgarbhaH parameshvaraH |
karaNaM kaaraNaM kartaa vikartaa gahano guhaH ||

vyavasaayo vyavasthaanas-saMsthaanas-sthaanado dhruvaH |
pararddhiH paramaspaShTas-tuShTaH puShTash-shubhekShaNaH ||

raamo viraamo virato maargo neyo nayo.nayaH |
vIrash-shaktimataaM shreShTho dharmo dharmaviduttamaH ||

vaikuNThaH puruShaH praaNaH praaNadaH praNavaH pRuthuH |
hiraNyagarbhash-shatrughno vyaapto vaayuradhokShajaH ||

Rutus-sudarshanaH kaalaH parameShThI parigrahaH |
ugras-saMvatsaro dakSho vishraamo vishvadakShiNaH |45|

vistaaras-sthaavarasthaaNuH pramaaNaM beejamavyayam |
artho.nartho mahaakosho mahaabhogo mahaadhanaH ||

anirviNNas-sthaviShTo.bhUrdharmayUpo mahaamakhaH |
nakShatranemirnakShatrI kShamaH, kShaamas-samIhanaH ||

yaj~na ijyo mahejyashcha kratus-satraM sataaM gatiH |
sarvadarshI vimuktaatmaa sarvaj~no j~naanamuttamam ||

suvratas-sumukhas-sUkShmas-sughoShas-sukhadas-suhRut |
manoharo jitakrodho vIrabaahurvidaaraNaH ||

svaapanas-svavasho vyaapI naikaatmaa naikakarmakRut |
vatsaro vatsalo vatsI ratnagarbho dhaneshvaraH |50|

dharmagub dharmakRuddharmI sadasat kSharamakSharam |
avij~naataa sahasraaMshurvidhaataa kRutalakShaNaH ||

gabhastinemis-sattvasthas-siMho bhUtamaheshvaraH |
aadidevo mahaadevo devesho devabhRud guruH ||

uttaro gopatirgoptaa j~naanagamyaH puraatanaH |
sharIrabhUtabhRud bhoktaa kapIndro bhUridakShiNaH ||

somapo.mRutapas-somaH purujit purusattamaH |
vinayo jayas-satyasandho daashaarhas-saattvataaMpatiH ||

jIvo vinayitaasaakShI mukundo.mitavikramaH |
ambhonidhiranantaatmaa mahodadhishayo.ntakaH |55|

ajo mahaarhas-svaabhaavyo jitaamitraH pramodanaH |
aanando nandano nandas-satyadharmaa trivikramaH ||

maharShiH kapilaachaaryaH kRutaj~no medinIpatiH |
tripadastridashaadhyakSho mahaashRu~ngaH kRutaantakRut ||

mahaavaraaho govindas-suSheNaH kanakaa~ngadI |
guhyo gabhIro gahano guptashchakragadaadharaH ||

vedhaas-svaa~ngo.jitaH kRuShNo dRuDhas-sa~nkarShaNo.chyutaH |
varuNo vaaruNo vRukShaH puShkaraakSho mahaamanaaH ||

bhagavaan bhagahaa..nandI vanamaalI halaayudhaH |
aadityo jyotiraadityas-sahiShNurgatisattamaH |60|

sudhanvaa khaNDaparashurdaaruNo draviNapradaH |
divaspRuk sarvadRugvyaaso vaachaspatirayonijaH ||

trisaamaa saamagas-saama nirvaaNaM bheShajaM bhiShak |
saMnyaasakRuchChamash-shaanto niShThaa shaantiH paraayaNam ||

shubhaa~ngo shaantidas-sraShTaa kumudaH kuvaleshayaH |
gohito gopatirgoptaa vRuShabhaakSho vRuShapriyaH ||

anivartI nivRuttatmaa saMkSheptaa kShemakRuchChivaH |
shrIvatsavakShaash-shrIvaasash-shrIpatish-shrImataaM varaH ||

shrIdash-shrIshash-shrInivaasash-shrInidhish-shrIvibhaavanaH |
shrIdharash-shrIkarash-shreyash-shrImaan lokatrayaashrayaH |65|

svakShas-sva~ngash-shataanando nandirjyotirgaNeshvaraH |
vijitaatmaavidheyaatmaa satkIrtishChinnasaMshayaH ||

udIrNas-sarvatashchakShuranIshash-shaashvatasthiraH |
bhUshayo bhUShaNo bhUtir-vishokash-shokanaashanaH ||

archiShmaanarchitaH kumbho vishuddhaatmaa vishodhanaH |
aniruddho.pratirathaH pradyumno.mitavikramaH ||

kaalaneminihaa vIrash-shaurish-shUrajaneshvaraH |
trilokaatmaa trilokeshaH keshavaH keshihaa hariH ||

kaamadevaH kaamapaalaH kaamI kaantaH kRutaagamaH |
anirdeshyavapurviShNurvIro.nanto dhana~njayaH |70|

brahmaNyo brahmakRud brahmaa brahma brahmavivardhanaH |
brahmavid braahmaNo brahmI brahmaj~no braahmaNapriyaH ||

mahaakramo mahaakarmaa mahaatejaa mahoragaH |
mahaakraturmahaayajvaa mahaayaj~no mahaahaviH ||

stavyas-stavapriyas-stotraM stutis-stotaa raNapriyaH |
pUrNaH pUrayitaa puNyaH puNyakIrtiranaamayaH ||

manojavastIrthakaro vasuretaa vasupradaH |
vasuprado vaasudevo vasurvasumanaa haviH ||

sadgatis-satkRutis-sattaa sadbhUtis-satparaayaNaH |
shUraseno yadushreShThas-sannivaasas-suyaamunaH |75|

bhUtaavaaso vaasudevas-sarvaasunilayo.nalaH |
darpahaa darpado dRupto durdharo.thaaparaajitaH ||

vishvamUrtir-mahaamUrtir-dIptamUrtir-amUrtimaan |
anekamUrtiravyaktash-shatamUrtish-shataananaH ||

eko naikas-savaH kaH kiM yattat padamanuttamam |
lokabandhurlokanaatho maadhavo bhaktavatsalaH ||

suvarNavarNo hemaa~ngo varaa~ngashchandanaa~ngadI |
vIrahaa viShamash-shUnyo ghRutaashIrachalashchalaH ||

amaanI maanado maanyo lokasvaamI trilokadhRuk |
sumedhaa medhajo dhanyas-satyamedhaa dharaadharaH |80|

tejovRuSho dyutidharas-sarvashastrabhRutaaM varaH |
pragraho nigraho vyagro naikashRu~ngo gadaagrajaH ||

chaturmUrtish-chaturbaahush-chaturvyUhash-chaturgatiH |
chaturaatmaa chaturbhaavash-chaturvedavidekapaat ||

samaavarto.nivRuttatmaa durjayo duratikramaH |
durlabho durgamo durgo duraavaaso duraarihaa ||

shubhaa~ngo lokasaara~ngas-sutantustantuvardhanaH |
indrakarmaa mahaakarmaa kRutakarmaa kRutaagamaH ||

udbhavas-sundaras-sundo ratnanaabhas-sulochanaH |
arko vaajasanash-shRu~ngI jayantas-sarvavijjayI |85|

suvarNabindurakShobhyas-sarvavaagIshvareshvaraH |
mahaahrado mahaagarto mahaabhUto mahaanidhiH ||

kumudaH kundaraH kundaH parjanyaH paavano.nilaH |
amRutaasho.mRutavapus-sarvaj~nas-sarvatomukhaH ||

sulabhas-suvratas-siddhash-shatrujichChatrutaapanaH |
nyagrodhodumbaro.shvatthashchaaNUraandhraniShUdanaH ||

sahasraarchis-saptajihvas-saptaidhaas-saptavaahanaH |
amUrtiranagho.chintyo bhayakRud bhayanaashanaH ||

aNur-bRuhatkRushas-sthUlo guNabhRun-nirguNo mahaan |
adhRutas-svadhRutas-svaasyaH praagvaMsho vaMshavardhanaH |90|

bhaarabhRut kathito yogI yogIshas-sarvakaamadaH |
aashramash-shramaNaH, kShaamas-suparNo vaayuvaahanaH ||

dhanurdharo dhanurvedo daNDo damayitaa damaH |
aparaajitas-sarvasaho niyantaa.niyamo.yamaH ||

sattvavaan saatvikas-satyas-satyadharmaparaayaNaH |
abhipraayaH priyaarho.rhaH priyakRut prItivardhanaH ||

vihaayasagatirjyotis-suruchirhutabhug vibhuH |
ravirvirochanas-sUryas-savitaa ravilochanaH ||

ananto hutabhug bhoktaa sukhado naikajo.grajaH |
anirviNNas-sadaamarShI lokaadhiShThaanamadbhutaH |95|

sanaat sanaatanatamaH kapilaH kapiravyayaH |
svastidas-svastikRut svasti svastibhuk svastidakShiNaH ||

araudraH kuNDalI chakrI vikramyUrjitashaasanaH |
shabdaatigash-shabdasahash-shishirash-sharvarIkaraH ||

akrUraH peshalo dakSho dakShiNaH, kShamiNaaM varaH |
vidvattamo vItabhayaH puNyashravanakIrtanaH ||

uttaaraNo duShkRutihaa puNyo duHsvapnanaashanaH |
vIrahaa rakShaNas-santo jIvanaH paryavasthitaH ||

anantarUpo.nantashrIr-jitamanyurbhayaapahaH |
chaturashro gabhIraatmaa vidisho vyaadisho dishaH |100|

anaadirbhUrbhuvo lakShmIs-suvIro ruchiraa~ngadaH |
janano janajanmaadirbhImo bhImaparaakramaH ||

aadhaaranilayo.dhaataa puShpahaasaH prajaagaraH |
Urdhvagas-satpathaachaaraH praaNadaH praNavaH paNaH ||

pramaaNaM praaNanilayaH praaNabhRut praaNajIvanaH |
tattvaM tattvavidekaatmaa janmamRutyujaraatigaH ||

bhUrbhuvassvastarustaaras-savitaa prapitaamahaH |
yaj~no yaj~napatiryajvaa yaj~naa~ngo yaj~navaahanaH ||

yaj~nabhRud yaj~nakRud yaj~nI yaj~nabhug yaj~nasaadhanaH |
yaj~naantakRud yaj~naguhyamannamannaada eva cha |105|

aatmayonis-svay~njaato vaikhaanas-saamagaayanaH |
devakInandanas-sraShTaa kShitIshaH paapanaashanaH ||

sha~nkhabhRunnandakI chakrI shaar~ngadhanvaa gadaadharaH|
rathaa~ngapaaNirakShobhyas-sarvapraharaNaayudhaH |107|
                      sarvapraharaNaayudha Om nama iti ||

vanamaalI gadI shaar~ngI sha~nkhI chakrI cha nandakI |
shrImaannaaraayaNo viShNurvaasudevo.bhirakShatu ||
                                                    ||3 vaaram||
                          vaasudevo.bhirakShatu Om nama iti ||

itIdaM kIrtanIyasya keshavasya mahaatmanaH |
naamnaaM sahasraM divyaanaamasheSheNa prakIrtitam ||

ya idaM shRuNuyaannityaM yashchaapi parikIrtayet |
naashubhaM praapnuyaat ki~nchit so.mutreha cha maanavaH ||

vedaantago braahmaNas-syaat kShatriyo vijayI bhavet |
vaishyo dhanasamRuddhas-syaat shUdras-sukhamavaapnuyaat ||

dharmaarthI praapnuyaad dharmamarthaarthI chaarthamaapnuyaat |
kaamaanavaapnuyaat kaamI prajaarthI chaapnuyaat prajaam ||

bhaktimaan yas-sadotthaaya shuchistadgatamaanasaH |
sahasraM vaasudevasya naamnaametat prakIrtayet |5|

yashaH praapnoti vipulaM yaati praadhaanyameva cha |
achalaaM shriyamaapnoti shreyaH praapnotyanuttamam ||

na bhayaM kvachidaapnoti vIryaM tejashcha vindati |
bhavatyarogo dyutimaan balarUpaguNaanvitaH ||

rogaarto muchyate rogaad baddho muchyeta bandhanaat |
bhayaanmuchyeta bhItastu muchyetaapanna aapadaH ||

durgaaNyatitaratyaashu puruShaH puruShottamam |
stuvannaamasahasreNa nityaM bhaktisamanvitaH ||

vaasudevaashrayo martyo vaasudevaparaayaNaH |
sarvapaapavishuddhaatmaa yaati brahma sanaatanam |10|

na vaasudevabhaktaanaam ashubhaM vidyate kvachit |
janmamRutyujaraavyaadhibhayaM naivopajaayate ||

imaM stavamadhIyaanash-shraddhaabhaktisamanvitaH |
yujyetaatmasukhakShaanti-shrIdhRutismRutikIrtibhiH ||

na krodho na cha maatsaryaM na lobho naashubhaa matiH |
bhavanti kRutapuNyaanaaM bhaktaanaaM puruShottame  ||

dyaus-sachandraarkanakShatraa khaM disho bhUrmahodadhiH |
vaasudevasya vIryeNa vidhRutaani mahaatmanaH ||

sasuraasuragandharvaM sayakShoragaraakShasam |
jagadvashe vartatedaM kRuShNasya sacharaacharam |15|

indriyaaNi mano buddhis-sattvaM tejo balaM dhRutiH |
vaasudevaatmakaanyaahuH, kShetraM kShetraj~na eva cha ||

sarvaagamaanaamaachaaraH prathamaM parikalpate |
aachaaraprabhavo dharmo dharmasya prabhurachyutaH ||

RuShayaH pitaro devaa mahaabhUtaani dhaatavaH |
ja~ngamaaja~ngamaM chedaM jagannaaraayaNodbhavam ||

yogo j~naanaM tathaa saa~nkhyaM vidyaash-shilpaadi karma cha |
vedaash-shaastraaNi vij~naanametat sarvaM janaardanaat ||

eko viShNurmahadbhUtaM pRuthag bhUtaanyanekashaH |
trInlokaan vyaapya bhUtaatmaa bhu~nkte vishvabhugavyayaH |20|

imaM stavaM bhagavato viShNorvyaasena kIrtitam |
paThedya ichChet puruShash-shreyaH praaptuM sukhaani cha ||

vishveshvaramajaM devaM jagataH prabhumavyayam |
bhajanti ye puShkaraakShaM na te yaanti paraabhavam ||
                    na te yaanti paraabhavam Om nama iti ||

arjuna, uvaacha
padmapatravishaalaakSha padmanaabha surottama |
bhaktaanaamanuraktaanaaM traataa bhava janaardana ||

shrIbhagavaanuvaacha
yo maaM naamasahasreNa stotumichChati paaNDava |
so.hamekena shlokena stuta eva na saMshayaH ||
                    stuta eva na saMshaya Om nama iti ||

vyaasa, uvaacha
vaasanaad-vaasudevasya vaasitaM bhuvanatrayam |
sarvabhUtanivaaso.si vaasudeva namo.stu te ||
                    vaasudeva namo.stu ta Om nama iti ||

paarvatyuvaacha
kenopaayena laghunaa viShNornaamasahasrakam |
paThyate paNDitairnityaM shrotumichChaamyahaM prabho ||

Ishvara, uvaacha
shrI raama raama raameti rame raame manorame |
sahasranaama tattulyaM raamanaama varaanane ||3 vaaram||
                    raamanaama varaanana Om nama iti ||

brahmovaacha
namo.stvanantaaya sahasramUrtaye sahasrapaadaakShi-shirorubaahave |
sahasranaamne puruShaaya shaashvate sahasrakoTiyugadhaariNe namaH ||
                    sahasrakoTiyugadhaariNe nama Om nama iti ||

sa~njaya, uvaacha
yatra yogeshvaraH kRuShNo yatra paartho dhanurdharaH |
tatra shrIrvijayo bhUtirdhruvaa nItirmatirmama ||

shrIbhagavaanuvaacha
ananyaashchintayanto maaM ye janaaH paryupaasate |
teShaaM nityaabhiyuktaanaaM yogakShemaM vahaamyaham |30|

paritraaNaaya saadhUnaaM vinaashaaya cha duShkRutaam |
dharmasaMsthaapanaarthaaya saMbhavaami yuge yuge ||

aartaa viShaNNaash-shithilaashcha bhItaaH
     ghoreShu cha vyaadhiShu vartamaanaaH |
sa~nkIrtya naaraayaNashabdamaatram
     vimuktaduHkhaas-sukhino bhavantu ||

kaayena vaachaa manasendriyairvaa
     buddhyaa..tmanaa vaa prakRutes-svabhaavaat |
karomi yadyat sakalaM parasmai
     naaraayaNaayeti samarpayaami |33|

||Om tat sat, shrI kRuShNaarpaNamastu||


No comments:

Post a Comment