BG Chapter 16 Sanskrit

View Sanskrit pdf 


ॐ श्री परमात्मने नमः।  अ षोडशोऽध्यायः। दैवासुरसम्पद्विभागयोगः।
श्रीगवानुवाच।
यं सत्त्वसंशुद्धिः           ज्ञानयोगव्यवस्थितिः।
दानं दमश्च यज्ञश्च                          स्वाध्यायस्तप आर्जवम्  ॥ १॥
अहिंसा सत्यमक्रोधः          त्यागश्शान्तिरपैशुनम्।
दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्          मार्दवं ह्रीरचापलम्              ॥ २॥
तेजः, क्षमा धृतिश्शौचम्     अद्रोहो नातिमानिता।
वन्ति संपदं दैवीम्            भिजातस्य भारत              ॥ ३॥
म्भो दर्पोऽभिमानश्च          क्रोधः पारुष्यमेव च।
अज्ञानं चाभिजातस्य          पार्थ सम्पदमासुरीम्  ॥ ४॥
दैवी सम्पद्विमोक्षाय            निबन्धायासुरी मता।
मा शुचस्सम्पदं दैवीम्         भिजातोऽसि पाण्डव  ॥ ५॥
द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्     दैव आसुर एव च।
दैवो विस्तरशः प्रोक्तः         आसुरं पार्थ मे शृणु   ॥ ६॥
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च           जना न विदुरासुराः।
न शौचं नापि चाचारः        न सत्यं तेषु विद्यते   ॥ ७॥
असत्यमप्रतिष्ठं ते                          जगदाहुरनीश्वरम्।
अपरस्परसम्भूतम्             किमन्यत्कामहैतुकम्  ॥ ८॥
एतां दृष्टिमवष्टभ्य               नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः।
प्रवन्त्युग्रकर्माणः             क्षयाय जगतोऽहिताः  ॥ ९॥
काममाश्रित्य दुष्पूरम्          म्भमानमदान्विताः।
मोहाद्‍गृहीत्वासद्‍ग्राहान्     प्रवर्तन्तेऽशुचिव्रताः  ॥ १०॥
चिन्तामपरिमेयां च            प्रलयान्तामुपाश्रिताः।
कामोपभोगपरमाः             एतावदिति निश्चिताः  ॥ ११॥
आशापाशशतैर्बद्धाः           कामक्रोपरायणाः।
ईहन्ते कामभोगार्थम्           अन्यायेनार्थसञ्चयान्  ॥ १२॥
इदमद्य मया लब्धम्            इमं प्राप्स्ये मनोरम्।
इदमस्तीदमपि मे               विष्यति पुनर्धनम्              ॥ १३॥
असौ मया हतश्शत्रुः         हनिष्ये चापरानपि।
ईश्वरोऽहमहं भोगी             सिद्धोऽहं बलवान्सुखी  ॥ १४॥
ढ्योभिजनवानस्मि       कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया।
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये       इत्यज्ञानविमोहिताः  ॥ १५॥
अनेकचित्तविभ्रान्ताः         मोहजालसमावृताः।
प्रसक्ताः कामभोगेषु           पतन्ति नरकेऽशुचौ  ॥ १६॥
आत्मसंभावितास्स्तब्धाः     नमानमदान्विताः।
यजन्ते नामयज्ञैस्ते             म्भेनाविधिपूर्वकम्              ॥ १७॥
अहङ्कारं बलं दर्पम्             कामं क्रोधं च संश्रिताः।
मामात्मपरदेहेषु                प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः  ॥ १८॥
तानहं द्विषतः क्रूरान्          संसारेषु नरामान्।
क्षिपाम्यजस्रमशुभान्          आसुरीष्वेव योनिषु              ॥ १९॥
आसुरीं योनिमापन्नाः         मूढा जन्मनि जन्मनि।
मामप्राप्यैव कौन्तेय            ततो यान्त्यमां गतिम्  ॥ २०॥
त्रिविधं नरकस्येदम्            द्वारं नाशनमात्मनः।
कामः क्रोस्तथा लोभः      तस्मादेतत्‍त्रयं त्यजेत्  ॥ २१॥
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय            तमोद्वारैस्‍त्रिभिर्नरः ।
आचरत्यात्मनश्श्रेयः         ततो याति परां गतिम्  ॥ २२॥
यश्शास्‍त्रविधिमुत्सृज्य        वर्तते कामकारतः।
न स सिद्धिमवाप्नोति           न सुखं न परां गतिम्  ॥ २३॥
तस्माच्छास्‍त्रं प्रमाणं ते       कार्याकार्यव्यवस्थितौ।
ज्ञात्वा शास्‍त्रविधानोक्तम्     कर्म कर्तुमिहार्हसि   ॥ २४॥
ॐ तत् सत् इति श्रीमद्‌ गवद्‌ गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्‍त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः॥

No comments:

Post a Comment